Általános szerződési feltételek

A BALATONFÜRED YACHT CHARTER ÉS OKTATÓKÖZPONT KFT. ÉS A FÜREDYACHT CHARTER ÉS OKTATÓKÖZPONT KFT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, HAJÓBÉRBEADÁS ÉS HAJÓVEZETŐ OKTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Szolgáltató Neve, Címe

Név: Balatonfüred Yacht Charter és Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 19-09-509983
Adószám: 14154205-2-19
Székhely: 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 48.
Bankszámlaszám: 10404041-00021977-00000008

Név: Füredyacht Charter és Oktatóközpont Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 19-09-514376
Adószám: 23495665-2-19
Székhely: 8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 48.
Bankszámlaszám: 10400425-50526588-82821006

(Továbbiakban: Szolgáltató, Bérbeadó)

Ügyfélszolgálat elérhetősége

Telefonszám: +36304529879 +36309993229
Személyes ügyfélszolgálat elérhetősége, címe:
8230 Balatonfüred, Ady Endre u. 48.
Nyitvatartási ideje telefonos elérhetőséggel: H-V 0-24
Honlap elérhetősége: www.furedyacht.hu, www. balatoni-hajoberles.hu
E-mail cím: info@furedyacht.hu

Szakhatósági engedélyek

Hajózási Engedély: HE 11027-18
Képzési Engedély száma: UVH/HF/NS/A/1133/4/2014
Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási száma: KM/KA/NS/A/2989/4/2009
A képzőszerv a 15/2001. (IV.27.) KÖVIM rendelet szerinti belvízi kedvtelésicélú vitorlás kishajó-vezetői és belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsgára felkészítő képzés folytatására jogosult képző intézménynek minősül.

Hajó bérbeadására vonatkozó általános, közös szerződési feltételek:

Bérbeadó: A magyar társasági jog szabályai szerint Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki a Bérlővel szerződést köt.

Bérlő: A magyar polgári jog szabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy, vagy jogi, illetve nem jogi személy, aki nincs akadályoztatva, vagy korlátozva ügyeinek vitelében és az ajánlat elfogadásával érvényesen írásban szerződést köt Bérbeadóval.

Hajó átadása (Check-in): A bérleti időszak kezdetén a hajó Bérlő általi átvétele a Bérbeadótól, mely a szerződésben is megjelölt, érvényes hajóvezetői engedéllyel rendelkező hajóvezető jelenlétében történik és magába foglalja a hajó alkatrészeinek és kötelező felszerelésének minőségi és mennyiségi tételes ellenőrzését. Az ellenőrzést segíti, dokumentálja a Bérbeadó által biztosított hajó átvételi lista, mely egyben tartalmazza a hajó felszereléseit, esztétikai és műszaki állapotát rögzíti az átadás pillanatában. A hajó átvételi lista hátoldalán az esetleges tartozékok és javítási munkálatok, műszaki mentésre vonatkozó díjtáblázat található, mely irányadó a visszavételkori esetleges káresemények összegszerűségének megállapításakor. A hajó átadás -átvételi listáját a Bérlő aláírásával hitelesítve átadja Bérbeadónak és tudomásul veszik az abban szereplő Bérlő és Bérbeadó által közösen megjegyzett részek mindkettő félre történő kötelezettségét.

Hajó visszavétele ( Check-out): A bérleti időszak végén a hajó Bérbeadó általi átvétele a Bérlőtől, ideértve az átadás-átvételi listán rögzített állapotok együttes átvizsgálását, a felszerelések, tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

Hajóvezetői engedély: a 15/2001 (IV.27.) KöVIM rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott képesítés, melyet az ellenőrző hatóságok elfogadnak a hajó vezetéséhez.

Kormányos: a 15/2001 (IV.27.) KöVIM rendelet illetve a vonatkozó jogszabályok által meghatározott, az ellenőrző hatóságok által elfogadható érvényes képesítéssel rendelkező természetes személy.

Hajó: A 2/2000 (VII.26.) KöVIM rendeletnek, illetve a 2000 évi XLII.tv. valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározottaknak megfelelő, szükség esetén szakhatósági engedélyekkel rendelkező vízi jármű, beleértve a vitorlás hajót és az elektromos hajót egyaránt.
Szerződés: A jelen ÁSZF-hez tartozó a konkrét adatokat, fizetési feltételeket, a bérlet időtartamát és a kapcsolattartókat, illetve más egyéb változó feltételeket tartalmazó a bérleti jogviszonyt szabályozó dokumentum.

Üzemeltetett hajó: Olyan vízi jármű, amely a Bérbeadó tulajdonát képezi, vagy a bérbeadására egyéb jogviszony alapján a Bérbeadó jogosult.

A szolgáltatás tárgya:

Jelen szerződési feltételek a Bérbeadó által üzemeltetett hajók meghatározott időszakra történő bérbeadására és kormányosi szolgáltatás nyújtására vonatkoznak és elválaszthatatlan részét képezik a Szerződésnek. A hajóbérleti szolgáltatás aktuális díjszabását Bérbeadó a www.balatoni-hajoberles.hu oldalán teszi közzé, vagy más egyéb úton közli.

Amennyiben Bérlő kormányosi szolgáltatásra tart igényt, abban az esetben Bérbeadó a mindenkori árlistájában meghatározott listaár ellenében Bérbeadónak kormányos rendelkezésre állását biztosítja szabad kapacitása erejéig.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén minden olyan hagyományos vagy távollévők között köttetett kereskedelmi szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésre, amely Szerződő Felek között jön létre, ideértve a Bérbeadó nevében eljáró, szerződéskötésre jogosult 3. személyeket is.

Bérbeadó honlapján az online foglalási rendszerben lévő információk nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. A Felek között létrejön a szerződés, ha a Bérlő írásban egyértelműen jelzi Bérbeadó felé, hogy az ajánlatát elfogadja. A létre nem jött szerződés miatti felelősséget Bérbeadó kizárja. Online rendszerünkben történő foglalás esetén az ott automatikusan generált ajánlat csak és kizárólag Bérbeadó általi írásos visszaigazolással együtt érvényes. Bérbeadó által írásban tett ajánlatot Bérlőnek minden esetben az ajánlat megtételének időpontjától számított 48 órán belül írásban vissza kell igazolnia Bérbeadó felé. A késedelemmel, (48 órán túl) vagy írásban nem megtett visszaigazolás hiányában Bérlő foglalását rendszerünkből töröljük és online naptárunkban az érintett időszakot (zöld) azaz újra értékesíthetőként jelöljük.

Amennyiben Bérbeadónak felróható okból a szolgáltatást a megjelölt helyen és időben nem tudja teljesíteni, úgy törekszik arra, hogy 24 órán belül hasonló tulajdonságokkal rendelkező másik hajót biztosítson a Bérlőnek és a szabad kapacitás függvényében a cseréig eltelt várakozási idővel a szerződésben szereplő bérleti időszakot térítésmentesen meghosszabbítsa. Ha Bérlő nem fogadja el a csereként felajánlott hajót, úgy Bérlő másik előre egyeztetett időpontban jogosult igénybe venni a szolgáltatást. Bérbeadó a szerződés neki felróható nem teljesítése esetén sem kötelezhető Bérlő irányába kártérítés megfizetésére.

A Bérbeadót a Bérlő által tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelmes, vagy hibás teljesítésért, vagy nem teljesítésért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Bérbeadó valamelyik ügyfélszolgálati elérhetőségén írásban van mód, mely módosítás Bérbeadó által írásban visszaigazolva érvényes. A módosítás kérésére az info@furedyacht.hu emailcímen van lehetőség az ajánlat írásos elfogadását követő 8 napon belül, de legfeljebb a hajó átvételi időszakát megelőző 2 héten belül.

A hajó átadása (Check-in):

Bérbeadó a hajó átadására, a szerződésben megjelölt időpontban a lehető legpontosabb módon igyekszik annak lebonyolítására. Az ehhez szükséges érkezési időt Bérlő az ügyfélszolgálati telefonszámok egyikén az érkezést megelőzően ½ órával jelezheti. A hajó pontos és alapos átadására szánt idő megközelítőleg egy másfél óra, mely időtartam Bérlőt nem jogosítja fel a hajó használatának szerződésen felüli meghosszabbítására.

A hajó átadásakor a szerződésen felül 2 dokumentum kerül kitöltésre, melyben Bérbeadó és Bérlő rögzíti a hajó pontos állapotát, annak esztétikai és műszaki állapotát (check list), továbbá egy a vízirendészeti ellenőrzések alkalmával a hajó jogszerű bérelhetőségének igazolására szolgáló „Bérbeadási igazolást” állít ki Bérbeadó, melyben a Bérlő hajóvezetői engedélyének adatait is rögzítik.

A hajót csak és kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott, érvényes és a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelő hajóvezetői engedéllyel rendelkező személy kormányozhatja elegendő számú legénységgel. A hajón tartózkodó a hajózásban, annak irányításában résztvevő emberek nem lehetnek ittas vagy bódult állapotban. Ittas vagy bódult állapotban lévő vagy hajóvezetői engedéllyel nem rendelkező személyek csak szállásként használhatják a hajót, azzal annak kikötőhelyét nem hagyhatják el.

Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a Bérlő által bejelentett kormányost, az esetleges szükséges hajóvezetői tapasztalat hiányában megkifogásolja és a hajóvezetésre alkalmatlannak minősítve a hajó vezetésétől eltiltsa.

A hajó Bérbeadó általi átadásakor Bérlőtől kauciót vesz át, – melynek összege 300.000,-ft vagy 200.000,-ft a bérelt hajó érvényes árlistája szerint -, mely a bérleti időszak végén egyösszegben visszajár Bérlőnek, kivéve ha a hajó tartozékaiban, műszaki illetve esztétikai állapotában Bérlőnek felróható módon kár keletkezett.

Bérbeadó a hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, a tartozéklistán (Check list) feltüntetett tárgyakkal, az ott megjelölt esztétikai állapotban, kitakarítva bocsátja a Bérlő rendelkezésére.

Bérlő a check-in alatt köteles a hajó állapotát és felszereléseinek meglétét tételesen ellenőrizni és a tartozéklistát aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó felszólamlást a Bérbeadónak nem áll módjában elfogadni. A hajó és a felszerelések átvételekor észre nem vett, utólag bejelentett, Bérbeadónak hitelt érdemlően igazolható módon nem felróható hiányosságai nem jogosítják fel a Bérlőt arra, hogy alacsonyabb bérleti díj szerinti elszámolást kérjen. Amennyiben Bérlő a Bérlői használata során a hajóban vagy tartozékaiban bármilyen kárt okoz, abban az esetben a felelősség csak és kizárólag Bérlőt terheli.

Bérlő köteles legkésőbb a szerződésben rögzített bérleti időszak végére a hajót az átvételkori állapotának megfelelően a hajó kikötőhelyén átadni Bérbeadónak. A hajó állapotáról az átvételhez képesti változásokról, Bérbeadót köteles tájékoztatni , hogy a szükséges javítások, szerelések a lehető legrövidebb időn belül megkezdhetők legyenek. A check-out alkalmával észre nem vett és a Bérlő által nem bejelentett, eltitkolt, azonban Bérlő bérleti időszakát érintően egyértelműen bizonyítható módon keletkezett sérülések, hiányosságok elhárításának költsége is Bérlőt terheli. Az esetleges nem használható állapot fennállása alatt keletkezett bérleti díj kiesés, annak kártalanításként Bérbeadó részére történő megfizetésére is Bérlő kötelezett.

Amennyiben Bérlő a bérleti időszak utolsó napján nem tudja a hajót a kikötőhelyen visszaadni úgy a felmerült többletköltségek (különösen: túlhasználati díj, kormányos díja, kiállási díj, ) megfizetésére kötelezhető. A bérleti időszak utolsó napján Bérlő a hajó használatának jogát elveszti.

Bérlő köteles a hajóbérlés időtartama alatt a hajó kikötőjének házirendjét betartani ( NFM/Hajózás/Kikötőrendek) és az ott leírtakon túl, hajóshoz méltón viselkedni. A hajó kikötőhelyén jogosult a hajósoknak járó szolgáltatások igénybevételére. A kikötő zárt parkolójában egy bérelt hajó/ egy autó parkolását veheti igénybe. Több autó érkezése esetén azt minden esetben köteles a Bérbeadó felé jelezni.

A szolgáltatás tartalma

Bérlő a hajót a bérleti időszak ideje alatt saját célra, kedvtelési célra használhatja a Balaton teljes vízterületén az ott érvényes Hajózási Szabályok betartásával. Különös gonddal a Balaton kardinális (égtáj szerinti kitűzéses rendszerének: észak, kelt, dél, nyugat megjelölésével) jelzéseire tekintettel. A hajó szerződésben rögzített vezetője, minden esetben köteles a hajó technikai paramétereinek figyelembevételével közlekedni a tavon, külön figyelemmel a hajó merülésére, hullámálló, viharálló képességére tekintettel. Bérlő a hajót 3. személy részére albérletbe nem adhatja.

Bérlő csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásának birtokában használhatja gazdasági tevékenység végzésére a hajót.
A hajó használatára, kikötőből történő kiindulására Bérlőnek Beaufort 7-es szél erőig ( 50-60 km/h ) van jogosultsága. Az ezt meghaladó szélerőben történő hajózásra minden esetben Bérbeadó véleményét, engedélyét kell kikérnie a szükséges előkészületek és várható időjárási viszonyokra való tekintettel.

Havária ( vízi baleset ), műszaki probléma, meghibásodás esetén Bérlő haladéktalanul köteles minden szükséges intézkedést megtenni az emberélet veszélyének elhárítására és a hajón történt károk enyhítésére. Haladéktalanul köteles a felmerült probléma jellegére tekintettel az elsők közt értesíteni Bérbeadó képviselőjét a helyzet pontos körbeírásával és az addig megtett szükséges intézkedések felsorolásával. Hajótörés, illetve baleset vagy egyéb káreset esetén a Bérlő köteles rövid feljegyzést készíteni az események lefolyásáról, illetve a kikötői kapitányság, orvos, esetleg más hivatalos szerv igazolását kérni.

Az esetleges műszaki mentés felmerülő költségei, más 3. személy segítsége révén keletkezett kötelezettség terhe, a helyzet tisztázásáig minden esetben Bérlőt terheli.

Bérlő köteles a hajót a tőle ( szakképzett hajóvezető ) elvárható módon gondosan kezelni, különösképpen a hajó motorjának az esetleges meghibásodás megelőzésére tett kezelő panelen biztosított vészjelzéseire figyelemmel. A hajó motorjának olaj vagy hűtés hiánya miatti jelzéssel figyelmeztetett meghibásodásáért Bérlő a felelős.

Bérlő kérésére Bérbeadó szükség esetén szakképzett kormányost, vagy gyakorló oktatást biztosít az árlista szerint külön díjazás ellenében.

A hajó felületének, a vitorlák felületének, reklám és egyéb felületlefedő anyagokkal történő beborítása csak Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A hajó és annak berendezési tárgyaira, elektronikai berendezéseire ( autopilot, horgonycsörlő, orrsugár motor, klíma, fedélzeti műszerek, audió berendezések ) tekintettel, bérlő jóhajós gondos kötelességével jár el.

Bérlő kérésére Bérbeadó, a bérleti időszak ideje alatt, extra takarítási szolgáltatást is biztosít plusz díjazás ellenében.
Bérlőt felelősség terheli a hajóval elkövetett hajózási és egyéb szabálysértésekért, bűncselekményekért, amelyek miatt akár a bérleti idő lejárta után is felelősségre vonható.

A bérleti szerződés megkötése feltételezi a Bérlő részéről a hajóvezetés elméleti és gyakorlati ismeretét, az adott vízterületre vonatkozó szabályok és szokások alkalmazásképes tudását, amelyről Bérbeadó a kishajóvezetői engedély meglétén túlmenően nem köteles, de jogosult meggyőződni. Az elégtelen gyakorlati tudásból eredő károkért a Bérlő korlátozás nélkül felel.

Garanciális feltételek, időjárás garancia:

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló, 19/2014. ( IV.29. ) NGM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

Időjárás garancia keretében Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvtelési célú vitorlázásra alkalmatlan napok, szerződésben szereplő bérleti díjának 50%-át egy másik bérlés alkalmával jóváírja Bérlő részére. A keletkezett kedvezményt a garanciával érintett bérleti időszakot követően, egy összegben van módunk jóváírni a következő bérlés díjából. Pénz visszatérítésre nem vállalunk kötelezettséget. Kedvtelési vitorlázásra alkalmatlan napnak minősül a valóban bekövetkezett erős, viharos szél ( Beaufort 8, 60 km/h felett) illetve front által okozott tartós eső, mely az adott nap vonatkozásában legalább 4-5 óra időtartamú. Időjárás garanciánk csak a ténylegesen megtörtént fent leírt időjárási események okán, a már kifizetett foglalások esetén érvényes. Meteorológiai valószínűségi előrejelzés alapján jósolt, de nem valósan bekövetkezett időjárási helyzetet, és nem véglegesített, kifizetett foglalást ezen garancia keretén kívülinek tekintünk.

Kárfelelősség:

Amennyiben a bérlet időtartama alatt a hajó meghibásodik, úgy Bérbeadó igyekszik a hibát a lehető legrövidebb úton orvosolni. Amennyiben az nem lehetséges úgy Bérbeadó szabad kapacitásának függvényében hasonló paraméterekkel rendelkező Cserehajót biztosít Bérlő részére.

Amennyiben a cserehajó tulajdonságai lényegesen eltérnek a meghibásodott hajó tulajdonságaitól, úgy felek jogosultak a bérleti díjat módosítani.

Amennyiben Bérbeadó nem tud Cserehajót biztosítani, úgy felek jogosultak közös megegyezéssel a bérleti időszakot módosítani, vagy Bérlő haladéktalanul elállhat a szerződéstől.

Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén 1-3. pontok nem alkalmazhatók, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

Bérlő magatartása, mulasztása következtében, továbbá a bérlő érdekkörében felmerülő meghibásodás esetén a javításhoz kapcsolódó összes költség a Bérlőt terheli, és a bérleti díj visszatérítésére ilyen esetben nem jogosult. A költségek számításánál a Bérbeadó nyilatkozata és a Check list hátoldalán szereplő díjtáblázat az irányadó. Amennyiben a jelzett költségek eltérnek a szokásos piaci ártól, úgy Bérlő kifogást nyújthat be Bérbeadó felé, a bizonyítás azonban őt terheli.

Amennyiben Bérlő a javítás költségeit nem téríti meg Bérbeadó részére, úgy Bérbeadó jogosult a megfelelő összeget a kaució összegéből levonni. Amennyiben a kár értéke meghaladja a kaució összegét úgy Bérbeadó jogosult a további követelést érvényesíteni.

A Bérlő magatartása, mulasztása, következtében bekövetkező, továbbá a Bérlő érdekkörében felmerülő kárt köteles Bérbeadónak megtéríteni.

Harmadik személynek felróható kár esetén Bérlő közvetlenül a károkozóval szemben érvényesítheti követelését.

Károkozás esetén Bérlőt terheli annak a bizonyítása, hogy a felmerült kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely kívül esik Bérlő tevékenységén.

Felelősség:

Bérbeadó nem felel Bérlő és utasai életében vagy vagyonában bekövetkezett sérülés, baleset, kár esetén. A hajózás ideje alatt a hajón tartózkodó személyekért a hajó vezetője a felelős. A Balatonon menetben lévő hajón a hajó vezetője számára tilos az alkohol fogyasztása, továbbá nem lehet bódult állapotban sem.

Bérbeadó kijelenti, hogy a hajó érvényes felelősség és CASCO biztosítással rendelkezik, azonban a CASCO biztosítás nem terjed ki a hajótesten kívül bekövetkezett károkra, különösen a vitorlázat, futó- és merevkötélzet, szerelvények. Nem terjed ki a biztosítás az utasok által a hajóra vitt értéktárgyaikra, személyes felszerelési tárgyaikra. CASCO kárrendezés esetén a biztosítási önrész a kaucióból levonható. Abban az esetben ha a biztosítás nem fedezi, illetve az önrész mértékét meghaladja a kár összege, úgy a Bérlő által letett kaucióból keres Bérbeadó kielégítést. A kaució által nem fedezett károkat Bérlő köteles megtéríteni. A károk számításának módjában és összegében a Bérbeadó nyilatkozata az irányadó.

Bérbeadó kizárja a felelősséget a harmadik személy felróható magatartásából vagy vis majorból eredő korlátozott szolgáltatásért.
Bérbeadó az esetlegesen keletkezett hibák, javítások, elvégzését a lehető legrövidebb időn belül igyekszik abszolválni. A szükséges alkatrészek a forgalmazó által ajánlatban adott szállítási idejét és a munkálatok elvégeztetése esetén a vállalkozók által adott vállalási idők figyelembe vételével.

Egyéb tudnivalók:

Óvadék, kaució: Bérlő a Check-in alakalmával köteles Bérbeadónak a bérelt hajó aktuális árlistája szerinti kauciót átadni. A kaució átadása készpénzben és bankszámlára történő utalással is letehető, mely összeg egyösszegben a bérlet végén káresemény keletkezésének hiányában visszajár.

A bérleti díj nem tartalmazza a hajó végtakarításának összegét, a hajó tartályainak, kényelmi berendezéseinek szükséges feltöltését. Ezek a tételek a Transit log tételben rendezendők, a transit log összege az aktuális árlista szerint kerül felszámolásra.

Bérbeadó igény szerint a mindenkori érvényes árlistaban szereplő díj ellenében ágyneműt biztosít Bérlő részére.

Bérlő a Bérbeadónak üzemanyag költséget köteles fizetni ami 5.000,-ft/üzemóra és a bérleti időszakot követően utólag kerül elszámolásra.

Hajóink műholdas nyomkövető rendszerrel vannak ellátva, melyek naplózzák a megtett útvonalat, a hajó sebességét, motor használatának idejét és a motor használat közbeni fordulatszámot. A hajó üzembiztos működéséhez és az esetleges károsodások megelőzése céljából a hajó motorjának fordulatszáma 2500-as fordulatot csak rövid ideig lépheti át (esetleges vészhelyzetek esetén: 70 km/h-át meghaladó szél kikötői manőverek közben, ember a vízben vészhelyzet stb…) A hajóval történő zátonyon fennakadás alkalmával sem szabad a motor fordulatszámát 2500-as fordulat fölé vinni mindaddig, míg a mentésben, levontatásban részt vevő mentő hajó legénysége erre kifejezett utasítást nem ad. Hajóink váltója 1 óra folyamatos 2500-as fordulatot nem meghaladó üzemelés közben is túlmelegedhet, ezért a motor 1 óránál hosszabb (Balatonon csak indokolt ,pl. vészhelyzet esetében lehetséges) használatakor szükséges annak pihentetése. A nem szakszerű használatból eredő károkért Bérlő felelős.

Elállás, felmondás joga, módja, következményei:

1. Bérlő amennyiben a szerződés vagy ajánlat jelen ÁSZF-től eltérő kikötést nem tartalmaz, abban az esetben a Bérlő a szerződés létrejöttekor az ajánlatban megjelölt időpontig köteles a bérleti díj 50%-át előlegként megfizetni. A bérleti díj fennmaradó 50%-át Bérlő legkésőbb a bérleti időszak kezdetét megelőző 14. napon köteles megfizetni. Felek rögzítik, hogy a bérleti időszak kezdetét megelőző 30. napon vagy azt követően Bérlő nem jogosult a szerződéstől elállni, vagy felmondani, azaz a bérleti díj vagy díjrész visszatérítésére nincs mód.

Bérbeadó jogosult a szerződéstől elállni, a mennyiben a Bérlő a bérleti díj teljes összegét nem rendezi felé az 1-es pontban rögzítetteknek megfelelően. Ebben az esetben a Bérlő köteles a Bérbeadó részére a teljes bérleti díj összegéből legalább 50% meghiúsulási kötbért megfizetni. A Bérlő ezennel visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Bérbeadó a számára korábban esetlegesen bármely jogcímen megfizetett összegből (előleg, kaució) levonja a meghiúsulási kötbér összegét. A Bérbeadó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az előleg, illetve a kaució és a meghiúsulási kötbér különbözeteként fennmaradó összeget a bérlő bankszámlájára 8 napon belül visszautalja, vagy azt részére készpénzben visszatéríti.

Amennyiben a Bérlő jelen ÁSZF vonatkozásában súlyos szerződésszegést követ el, abban az esetben Bérbeadó haladéktalanul jogosult rendkívüli felmondással élni, ilyen okoknak minősülnek többek között az alábbiak:

Amennyiben a Bérlő – bár a Bérbeadótól írásbeli vagy szóbeli figyelmeztetést és meghatározott türelmi időt kapott az orvoslásra (amennyiben ez lehetséges) – nem tesz eleget bármely egyéb, a jelen Bérleti szerződésből eredő kötelezettségének.

Amennyiben a Bérlő a hajót a Bérleti szerződést megszegő módon használja, vagy engedély nélkül harmadik félnek albérletbe adja, vagy a hajóval Bérbeadó tudomása nélkül szervezett vagy nem szervezett vitorlásversenyen vesz részt, melyre visszavezethető módon hajó károsodást szenved.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérbeadónak megszűnik a hajó feletti rendelkezési joga, abban az esetben a szerződés minden további külön jognyilatkozat megtétele nélkül azonnali hatállyal megszűnik és a felek a bérleti díjjal időarányosan számolnak el.

Egyéb rendelkezések:

Jelen ÁSZF valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.

A Bérbeadó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítások a balatoni-hajoberles.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Továbbiak:

Bérlésfelkészítő tanfolyamunk elvégzésével összefüggő kedvezmény felhasználásának feltételei:

Bérlésfelkészítő tanfolyamunkon végzett bérlőinknek, minimum 3 napos hajóbérlési igénye esetén, a bérlés első napjának 50%-át mi álljuk. A kedvezmény egy bérleti időszakon belül egyszer érvényesíthető. A kedvezmény felhasználásának lehetősége a balatoni turisztikai főszezonon (július 1 – augusztus 31. ) kívüli időpontokban lehetséges.